AZADİSTAN (ERKİN YURD) -XİYABANİ

Saturday, April 08, 2006

رمان خيابانيرمان خياباني

پناهي ماكوئي، عباس: خياباني
مترجم: غلامرضا طباطبايي
512ص، جلد نرم، 14.5*21.5 سانتي متر
تهران: انتشارات قصيده سرا، 2004، چاپ اول
شابك: 8-96-7675-964

اين كتاب، رماني است تاريخي كه در آن مبارزات و زندگي «شيخ محمد خياباني» به تصوير كشيده شده است. نويسنده آن «عباس پناهي ماكوئي» در سال 1281 شمسي در شهر ماكو به دنيا آمد. او در زمان جواني به فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي پرداخت و چندين بار به زندان افتاد و تبعيد گرديد. پس از وقوع حوادث آذربايجان و جريان فرقه دموكرات، ساكن شهر باكو شد و به نوشتن و خلق آثار ادبي پرداخت. «پناهي» در اين آثار، ضمن به تصوير كشيدن زندگي حقيقي مردم ايران به خصوص آذربايجان، تاريخچه پيكارهاي دليرانه مردم به خاطر آزادي و استقلال و سرانجام دستيابي به آينده اي روشن را با استادي و قلمي ساده و شيرين بيان مي كند. وي در پي اقامت ممتد در شهرهاي گوناگون آذربايجان و ديگر شهرهاي ايران و آميزش با قشرهاي مختلف مردم، به ژرفاي نهادهاي اقتصادي – اجتماعي، سنت ها و روابط طبقه حاكم با مردم ستمديده پي برده و اين آگاهي را موشكافانه و ماهرانه در سطرسطر رمان هايي كه از خود به يادگار گذاشته آورده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home